Ouders en school

Ziekte en verzuim

Om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen, zijn scholen steeds actiever in het administreren en het navolgen van de regels omtrent verzuim. Dit vraagt van u als ouders een nog alertere houding in het informeren van school als uw zoon en /of dochter afwezig is. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Leerplichtzaken, gemeente Doetinchem (of de website van uw eigen gemeente).

U kunt uw kind en ons helpen problemen te voorkomen door het volgende serieus te nemen:

 • Laat het Leerlingencentrum zo vroeg mogelijk weten wanneer bepaalde afspraken gepland zijn, zoals b.v. dokter. Liefst voor de afspraak plaats vindt, niet nadien.
 • Meldt uw kind afwezig of ziek voor het eerste uur dat hij of zij de les zou beginnen.
  Wanneer uw kind langer dan 1 dag ziek blijft, verwachten wij bij terugkomst op school een verzuimformulier met het aantal dagen van afwezigheid.
 • Heeft uw zoon of dochter een toets de dag dat hij of zij afwezig is, laat dit dan even weten. Het liefst tevens een mailtje naar de docent bij wie de toets gemist wordt zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.
 • Plan het liefst zo min mogelijk doktersafspraken e.d. tijdens lesuren.
 • Wanneer de verwachting is dat het verzuim langer dan een week gaat duren, graag een mailtje naar de mentor sturen om samen een plan op te stellen in verband met de gemiste stof.
 • Kijk regelmatig samen met uw kind(eren) op Magister of er nog absentiemeldingen zijn en probeer openstaande absenties binnen twee weken te verantwoorden (het risico bestaat anders dat dit als spijbelen beoordeeld wordt wat uiteindelijk een melding naar de leerplicht tot gevolg kan hebben).
 • Leerlingen die 18 jaar en ouder zijn mogen zelf hun absenties regelen. U als ouder blijft echter verantwoordelijk zolang uw zoon of dochter nog geen startkwalificatie  heeft.

Mochten er ondanks alle zorg, onverhoopt toch langer dan wenselijk absenties open staan dan worden u, de mentor en de sectordirecteur, daarvan via de mail door ons op de hoogte gebracht.

U kunt voor al dit soort zaken telefonisch contact met ons opnemen via 0314-378787 keuze 2 of een mail sturen naar Leerlingencentrum@ulenhof.nl.
Ook kunt u een verzuimformulier uitprinten en deze bij het Leerlingencentrum in laten leveren.
Persoonlijk contact heeft onze voorkeur.

Namens
Hans Hulst en Gerald Fisser 
Medewerkers van het Leerlingencentrum Ulenhof


Medezeggenschapsraad, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De ouders zijn met drie leden vertegenwoordigd in de ouderfractie van de MR. De MR kiest twee leden, waarvan één uit de ouderfractie, ter vertegenwoordiging in de GMR. Lees verder.


Hulp van ouders

Ouders helpen hun kind
Activiteiten waarin deze vorm van ouderhulp tot uitdrukking komt, zijn:

 • hulp bij huiswerk
 • het signaleren van moeilijkheden
 • het in het gezin bespreken van zaken als werkhouding,werkplanning, faalangst, of gedragsregel.

Ouders helpen de school
Deze traditionele vorm van ouderhulp ontlast de organisatie en de leraren, zodat zij meer tijd hebben voor
hun lesgevende taak. Voorbeelden zijn:

 • meehelpen bij het organiseren van opendagen of voorlichtingsbijeenkomsten 
 • hulp bij voorbereiding en organisatie van de toneelavonden 

Ouders helpen het onderwijs
Ouders doen daadwerkelijk mee in het onderwijs of zorgen voor hulpmiddelen. Zij houden zich niet bezig met het bepalen van de inhoud van het onderwijs. Leraren zijn en blijven hiervoor verantwoordelijk. Een voorbeeld is hulp van ouders in de mediatheek. 

Ouders helpen plannen maken
Activiteiten waarin deze vorm van ouderhulp tot uitdrukking komt, zijn:

 • het geven van adviezen van de ouderraad aan de ouders in de medezeggenschapsraad
 • het functioneren van ouders in de medezeggenschapsraad
 • het fungeren als klankbord voor de schoolleiding (jaarlaagouders)