Ouderbijdrage e.d.

Een belangrijk deel van de exploitatie-uitgaven zoals verlichting, verwarming, onderhoud, demonstratiemateriaal, komt voor rijksvergoeding in aanmerking. Daarnaast zijn er uitgaven ten behoeve van de leerlingen. Dit zijn bijvoorbeeld bijzondere activiteiten, projecten, excursies, werkweken, schoolbibliotheek, mediatheek, sportdagen etc. Bovendien zijn er kosten voor verzekeringen, reprorechten die aan alle leerlingen ten goede komen. Voor de deelname aan geplande activiteiten en het gebruik van faciliteiten en materialen vragen wij een bijdrage. Deze vrijwillige  ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds en een overzicht hiervan vindt u terug op de site 'Scholen op de kaart'. Er vindt jaarlijks een overleg plaats over de verantwoording van de ouderbijdrage met de Ouderraad.
 
Betaling
De vrijwillige ouderbijdrage kan in zijn geheel of in termijnen betaald worden. Voor deze bijdrage ontvangt u bij aanvang van het nieuwe schooljaar een machtiging met de keuze in één keer te betalen voor 1 oktober of in twee termijnen. Meerdere termijnen zijn mogelijk. Hiervoor kunt u, indien gewenst, contact opnemen met de stafmedewerker financiën & beheer (mw. K Sueters). I.v.m. de kosten gaat onze voorkeur uit naar betaling in één of twee termijnen.
 
Verzekeringen
W.A.-verzekering school
Voor het geval het schoolbestuur krachtens de wet tot schadevergoeding verplicht wordt (b.v. wegens schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van het bestuur, of het personeel), heeft het bestuur een W.A.-verzekering afgesloten. Ongevallen die de leerlingen in schoolverband overkomen, blijken maar zelden het gevolg van fouten van de school te zijn. Daardoor is voor wat betreft de financiële gevolgen van dergelijke ongelukken bijna nooit verhaal mogelijk uit hoofde van wettelijke aansprakelijkheid van de school. Indien de verzekering de schade niet dekt, wijst de school de aansprakelijkheid af.

De collectieve schoolongevallenverzekering
Door het afsluiten van deze verzekering, voor alle leerlingen van de school, is een voorziening getroffen voor de financiële gevolgen van een aan de leerling overkomen ongeval. De verzekerde bedragen zijn:
A  € 5.000,- in geval van overlijden;
B  € 60.000,- in geval van blijvende invaliditeit;
C  € 1.000,- voor geneeskundige behandeling;
D  € 1.000,- voor tandheelkundige hulp.
De dekking voor rubriek C en D geldt als aanvullende dekking op bestaande faciliteiten zoals het ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekering. NB: Het volgende is een samenvatting van de algemene voorwaarden van deze verzekering ten behoeve van ouders/verzorgers en verzekerden o.a. om te beoordelen of zij aanvullende verzekeringen moeten overwegen. De school, het bestuur en ondergetekende wijzen elke aansprakelijkheid, die het gevolg zou kunnen zijn van een onvolledige- dan wel onjuiste interpretatie dezerzijds, af. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden ligt ter inzage op het kantoor van de Centrale Administratie Bijzonder Onderwijs (CABO), Lohmanlaan 23 te Doetinchem.
Deze verzekering is door de school afgesloten bij Raetsheren van Orden.
De verzekering is van kracht vanaf het moment dat de verzekerde van huis vertrekt tot op het ogenblik dat hij in huis is teruggekeerd. In geval van excursie: 24 uur per dag! De verzekeraar keert in een aantal gevallen geen schadevergoeding uit. Dat is o.a. het geval

  • als de schade op enigerlei manier veroorzaakt is door een gewapend conflict, binnenlandse onlusten e.d;
  • als de schade is veroorzaakt met goedvinden van de verzekerde;
  • als de schade het gevolg is van het deelnemen aan bergtochten anders dan op begaanbare wegen en paden of als bestuurder van auto, motorfiets, scooter e.d;
  • als de schade het gevolg is van een waagstuk waarbij het lichaam bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht;
  • als de schade het gevolg is van het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, of andere bedwelmende middelen.

De verzekering dekt schade ontstaan door een ongeval. De uitkeringen bij blijvende invaliditeit (bijv. verlies van een lichaamsdeel) beperken zich doorgaans tot een bepaald percentage van de maximale uitkering bij blijvende invaliditeit.

Reisverzekering
Voor excursies, kampen, reizen etc. heeft de school een (aanvullende) doorlopende reisverzekering afgesloten. Deze verzekering omvat een dekking bij zowel geneeskundige verzorging (max. € 35.000,-) als extra kosten (max. € 35.000,-) en schade aan of verlies van bagage (max. € 2500). De dekking is van kracht vanaf het moment dat de leerling het huisadres heeft verlaten tot hij daarin weer terugkeert. Voor het complete overzicht van de verzekeringsvoorwaarden kunt u zich richten tot de teamleider.

Bij vermissing of diefstal e.d.:
moet onmiddellijk aangifte gedaan worden bij de politie en voor zover van toepassing aan stationschef, conducteur, hotelhouder e.d.; uiteraard onmiddellijk de excursie-leiding op de hoogte stellen. Vervolgens dient men de schade zo spoedig mogelijk rechtstreeks te melden aan de teamleider.

W.A.-verzekering voor individuele leerlingen
Aangezien geen van deze verzekeringen de wettelijke aansprakelijkheid van leerlingen of hun ouders dekt, is een persoonlijke W.A.-verzekering aan te bevelen.

Studietoelage, studiefinanciering
Er is een aantal mogelijkheden vergoeding te krijgen van de kosten die het volgen van onderwijs met zich meebrengt. Informatie en de benodigde formulieren kunt u verkrijgen bij de decanen.