Klankbord groep
Het Ulenhofcollege kent, naast de medezeggenschapsraad en oudervereniging nog een derde groep ouders die zich voor de school inzet; de klankbordgroepen. Iedere geleding (MAVO, HAVO, VWO, TTO) heeft zijn eigen klankbord groep. 

Samenstelling
De klankbordgroep TTO bestaat op het Ulenhof uit 10-15 enthousiaste ouders/verzorgers, samengesteld uit de onder- en bovenbouw TTO van onze school. Zij komen 3 tot 4 keer per schooljaar op uitnodiging van de sectordirecteur VWO of de coördinator TTO bijeen.

Doel
De leden van de klankbordgroep kunnen de directie TTO gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei onderwerpen, die zowel de school als ouders raken. Uit de bijeenkomsten kunnen verbeterpunten voortkomen. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de ouders met de sectordirecteur VWO en de coördinator TTO van gedachten over voorgelegde zaken, met als doel zaken beter of meer tegemoet te laten komen aan de behoeften en verwachtingen van ouders en hun kinderen, de leerlingen. Onderwerpen voor de bijeenkomsten kunnen o.a. zijn: communicatie, kwaliteit TTO-onderwijs, EIO-stage, internationalisering, uitwisselingen, schoolontwikkelingen en overige onderwerpen/zaken die bij (veel) TTO ouders leven. De klankbordgroep is nadrukkelijk geen klachtencommissie, maar een informele gesprekspartner.

De klankbordgroep TTO kan geen besluiten nemen, maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van de sectordirectie TTO, de medezeggenschapsraad en eventueel de oudervereniging. Bovendien kan de directie gebruik maken van het evt. internationale netwerk van ouders. Niet-leden van de klankbordgroep, kunnen via de leden hun internationale contacten delen. Voor contact, zie lijst hieronder. 
De klankbordgroep TTO kan bovendien een laagdrempelig contact zijn voor ouders van aankomende leerlingen, om praktijkervaringen te delen. Ouders kunnen hiervoor via de website van het Ulenhof contact opnemen met een van de leden van de klankbordgroep of kijken onder de FAQ. 

Staand en zittend van links naar rechts

Naam Kind Klas
C. van Klompenburg Coördinator TTO   
C. van den Heuvel
Quinten Boyd van de Heuvel
 TV2a 
N. De Wit Coby de Wit  TV3a
D. Frissen Lars Alberts  TV1a
D. van Engelen Simone van der Wijck  TV5
M. van Pul Isabella van Pul  TV1a
M.de Kreek Myrthe Koen  TV6
A. Luimes-Polman Vera Luimes  TV2b
K. Janssen Sveva Ligtenbarg  TV2b
K. Gielinck Nicole/Maxime/Valerie Eikema  TV1b/TV4/TV6
I. Fraikin Sten/Elyse Fraikin  TV2a/TV4
B. Hoogakker Noor Hoogakker  TV2a

Niet op de foto

Naam  Kind  Klas 
M. Willemsen  Niels/Timo Willemsen   TV1a/TV1a
K. Reinhoud-Hulsman Izabelle Reinhoud  TV2a
M. Meijer Puck Peters  TV5

Contactpersonen

J.A. Helmholt
Sectordirecteur vwo
j.helmholt@ulenhof.nl

C. van Klompenburg
Coördinator tto
c.vanklompenburg@ulenhof.nl